Mountain View

Hi There! Im Vladimir Antonio!

  • I like Pizza
  • I like Bacon egg and cheese
  • I like Chop Cheese
  • I like all the star wars movies
  • I like the movie IT
  • I like any Marvel superhero movie
  • I like Pandas
  • I like Dogs
  • I like Cats